Make HomeKit all devices

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Homebridge trên các máy hoặc thiết bị chạy Linux vd như: Arch Linux, Debian, Ubuntu, Redhat, Centos, Fedora ...

Cài đặt Homebridge

Bước 1: Cài đặt Node.js

Nếu thiết bị của bạn đã được cài đặt Node.js, bạn có thể sang bước 2 để cài đặt Homebridge

Lần lượt chạy các lệnh sau để cài đặt [phiên bản LTS](https://nodejs.org/en/about/releases/ Node.js

Arch Linux

# install Node.js
sudo curl -Lf# "https://nodejs.org/dist/v14.17.0/node-v14.17.0-linux-x64.tar.gz" | sudo tar xzf - -C /usr --strip-components=1 --no-same-owner

# install other deps
sudo pacman -S make gcc python net-tools

# test node is working
node -v

Debian or Ubuntu or Raspbian

# setup repo
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -

# install Node.js
sudo apt-get install -y nodejs gcc g++ make python net-tools

# test node is working
node -v

Redhat, Centos or Fedora

# setup repo
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -

# install Node.js
sudo yum install -y nodejs gcc-c++ make net-tools python2 python3

# install build tools
sudo yum groupinstall -y 'Development Tools'

# test node is working
node -v

Bước 2: Cài đặt Homebridge và Homebridge UI

Cài đặt HomebridgeHomebridge UI bằng cách thực hiện các lệnh sau:

sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge homebridge-config-ui-x

Đăng ký service cho homebridge để homebridge sẽ tự động chạy khi bật thiết bị.

sudo hb-service install --user homebridge

Hoàn thành: đăng nhập vào Homebridge UI

Homebridge UI là một giao diện web để bạn có thể quản lý các accesssory, cài đặt và cấu hình các plugin, và cấu hình mọi thứ khác của homebridge mà không cần thao tác với cửa sổ lệnh.

Truy cập vào đường dẫn http://<địa chỉ ip thiết bị cài đặt homebridge>:8581. Nếu bạn cài homebridge trên chính máy tính của bạn, có thể truy cập bằng http://localhost:8581

User mặt định admin và mật khẩu admin.

Xóa Homebridge ?

Chạy các lệnh sau để xóa homebridge:

sudo hb-service uninstall

sudo npm uninstall -g homebridge homebridge-config-ui-x