Make HomeKit all devices

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Homebridge trên máy macOS và cấu hình để Homebridge tự khởi động mỗi khi bật máy.

Lưu ý trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, bạn nên đọc qua một số lưu ý sau:

  • Máy tính phải chạy macOS (đương nhiên) và nên được update lên phiên bản mới nhất.
  • Các câu lệnh được thực thi qua terminal. Tìm hiểu thêm về App Terminal.
  • Nếu bạn đã cài đặt Homebridge trước đó, hãy xóa nó trước khi bắt đầu.
  • Các máy Apple Silicon / M1 sẽ chạy Node.js thông qua Rosetta.

Cài đặt Homebridge

Bước 1: Cài đặt Node.js

Homebridge chạy nên nền Node.js.

Tải bộ cài đặt Node.js v14.17.0 x64 macOS

Sau khi cài đặt hoàn tất, mở Terminal và chạy các lệnh sau để kiểm tra xem Node.js có thực sự được cài vào máy hay chưa:

# test node.js is working
node -v

# test npm is working
npm -v

Bước 2: Cài đặt Homebridge và Homebridge UI

Cài đặt HomebridgeHomebridge UI bằng cách thực hiện các lệnh sau:

sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge homebridge-config-ui-x

Đăng ký service cho homebridge để homebridge sẽ tự động chạy khi bật máy.

sudo hb-service install --user homebridge

Hoàn thành: đăng nhập vào Homebridge UI

Homebridge UI là một giao diện web để bạn có thể quản lý các accesssory, cài đặt và cấu hình các plugin, và cấu hình mọi thứ khác của homebridge mà không cần thao tác với cửa sổ lệnh.

Truy cập vào đường dẫn http://<địa chỉ ip thiết bị cài đặt homebridge>:8581. Nếu bạn cài homebridge trên chính máy tính của bạn, có thể truy cập bằng http://localhost:8581

User mặt định admin và mật khẩu admin.

Xóa Homebridge ?

Chạy các lệnh sau để xóa homebridge:

sudo hb-service uninstall

sudo npm uninstall -g homebridge homebridge-config-ui-x